برچسب: VOD

مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان اینکه سازمان پژوهش در فازهای اولیه ایجاد شبکه ملی رشد در حال راه‌اندازی یک VOD و یک APP STORE است گفت: فیلم‌های آموزشی و اپلیکیشن‌های آموزشی در این بستر بارگذاری می‌شوند تا در شبکه شاد نیز در اختیار معلم و دانش آموز قرارداده شوند.