برچسب: 2019

یک روزنامه انگلیسی نوشت: رویکرد دولت آمریکا در زمینه سیاست خارجی در سال 2019 بیش‌تر بر اساس منافع شخصی، خودشیفتگی و توئیت‌بازی رئیس‌جمهور بود تا روابط دیپلماتیک و قوانین بین‌المللی.