برچسب: چین

سومین غول نفتی دنیا در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد ایران به لحاظ دوام ذخایر نفت و گاز با توجه به رقم کنونی استخراج و با فرض حفظ ذخایر تا 200 سال دیگر گاز و تا 125 سال دیگر نفت دارد و از این نظر در رتبه نخست جهان قرار گرفته است.