برچسب: پهلوی

سومین دوره مجلس شورای ملی که ۱۴ آذر ۱۲۹۳ آغاز شده بود، بعد از یک سال و هفت روز تعطیل شد. مجلس سوم هم مانند مجلس دوم با دخالت خارجی‌ها ناکام ماند و تا افتتاح مجلس چهارم، ۷ سال طول کشید. ایران بدون مجلس تا مستعمره شدن پیش رفت.

رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر گفت: بعد از مشروطه، فراماسون‌ها همه کاره مملکت بودند، رضاخان را ماسون‌ها برای کودتا انتخاب و یک نگهبان ساده را به شاه کشور تبدیل کردند. ۵۳ ماسون ایدئولوژی شاهنشاهی را برای رضا پالانی تعیین می‌کردند.

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از خیانت‌ های آمریکایی‌ها علیه مردم ایران بود که باعث بازگشت محمدرضا شاه به ایران و ادامه دیکتاتوری وی در سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ شد.

مجموعه افرادی که به اتهام شرکت در کودتای نقاب دستگیر و محاکمه شدند اعم از نظامی و غیرنظامی ۲۴۰ نفر بودند که با احتساب کل شرکت کنندگان در داخل و خارج از کشور تعداد آنان به ۵۰۰ نفر نمی‌رسید.

یادداشت/ سعدالله زارعی

نتیجه «نگاه به غرب» در دولت و در مجامع علمی و سیاسی ما این شد که ما شرکت سرمایه‌گذار و بهره‌بردار چینی را از حوزه عظیم نفتی آزادگان بیرون کرده و به پنجره‌های «توتال فرانسه» که قبلاً بد عهدی آن تجربه کرده بودیم دخیل ببندیم.

راوی خاطراتی که پیش روی شماست، ده‌ها سال است که در شهر گناباد به مواجهه نظری و عملی با صوفیان خانقاه بیدخت مشغول بوده و از این رویارویی، خاطراتی شنیدنی دارد. روحانی خدوم آیت‌الله حاج شیخ محمد مدنی که از آیت‌الله العظمی سیدمحمود شاهرودی لقب «ناشرالاسلام»گرفت، یکی از تجربه‌های موفق شیعه در مواجهه با عرفان‌های کاذب به شمار می‌رود و هم از این روی درخور خوانش است.

درجا زدن، عقبگرد و فساد؛ ‌حکایت ساختار بیماری بود که نه در عدلیه‌اش خبری از عدل بود و نه در بهداری‌اش از بهبود و بهداشت.