برچسب: هشتگ

حمايت مالي چهره‌هاي هاليوودي از جنبش موسوم به مبارزه با حمل اسلحه در امريكا و پيوستن اين چهره‌ها به اين جنبش به دليل سهم تاريخي عمده‌اي كه هاليوود در موضوع اسلحه در امريكا دارد به نوعي رويكردي تناقض آميز و تبليغاتي به نظر مي‌رسد.

از واژه «براندازيم» كه امروز هشتگ اعتراضي به مواضع خاتمي است نبايد به سادگي عبور كرد. در كشور انقلاب شده ايران وجود برانداز قابل كتمان نيست…