برچسب: نفت

درباره عملكرد وزير نفت طي چهار سال فعاليت خود رؤياپردازي‌هاي بسياري مي‌شود. از عملكرد بي‌نظير در احياي توليد نفت تا بازگشت سريع به بازار و ديپلماسي انرژي.