برچسب: منوتو

چرا با رسانه‌های معاند و ضدانقلاب مرزبندی نمی‌شود؟

تخریب و تخطئه نهادهای نظام با هدف فرافکنی از مطالبات برزمین‌مانده مردم این روزها به سیاست ثابت برخی جریان‌ها تبدیل شده است. یک روز شورای نگهبان، یک روز رسانه ملی و یک روز دیگر …که مي‌تواند دليل به ظاهر موجهي براي فراموشي و به حاشيه رفتن انبوهي از «وعده‌هاي بر زمين مانده