برچسب: مصدق

درجا زدن، عقبگرد و فساد؛ ‌حکایت ساختار بیماری بود که نه در عدلیه‌اش خبری از عدل بود و نه در بهداری‌اش از بهبود و بهداشت.

مقایسه‌ی نحوه‌ی برخورد جمهوری اسلامی و دولت مصدق با بحران تحریم نفتی؛ چرا سرنوشت جمهوری اسلامی با دولت مصدق متفاوت خواهد بود؟ تحریم نفتی از سوی غرب مسئله‌ی مشترکی است که دولت مصدق و نظام جمهوری اسلامی هر دو با آن مواجه شدند؟ اما آیا نحوه‌ی مواجهه‌ی هر دو دولت با این مشکل به شکل […]