برچسب: لندن

دادستان تهران خروج یکی از افراد مرتبط با پرونده محیط‌زیست از کشور را ناشی از نتایج تحقیقات دانست و بیان کرد: اگر عده‌ای فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند، ناشی از اهمیت تحقیقات مقدماتی در پرونده است.