برچسب: لندن

دادستان تهران خروج يكي از افراد مرتبط با پرونده محيط‌زيست از كشور را ناشي از نتايج تحقيقات دانست و بيان كرد: اگر عده‌اي فرار را بر قرار ترجيح مي‌دهند، ناشي از اهميت تحقيقات مقدماتي در پرونده است.