برچسب: عربستان

خبرهای منتشره درباره مرگ بالینی شاه سعودی چه واقعیت داشته باشد و چه در حد یک شایعه باشد، بر یک نکته تاکید دارد و آن تشدید و تسریع جنگ قدرت در خاندان سعودی است و در این بین ملک عبد الله تلاش دارد، پسر خود را به سلطنت برساند.