برچسب: صالحیه

ماسک شهردار صالحیه:

شهردار صالحیه گفت:۵۰۰۰ ماسک در میان عزادان حسینی در دهه اول محرم توزیع شد؛گندزدایی از محلات مختلف شهر ، حضور در میان دسته های عزاداری و نصب پیام های تربیتی برای تعمیق پروتکل های بهداشتی در محیط شهر از اقدامات دیگر شهرداری بود.