برچسب: شهردار

شهردار تهران اصرار و پافشاری بر رفتن خود از شهرداری گفت: با توجه به بیماری جدیدی که دارم از اعضا می‌خواهم که با استعفای بنده موافقت کنند ضمن اینکه از اول اردیبهشت‌ماه بنده باید بستری شوم.

یک کارشناس مسائل سیاسی برخورد ابهام امیز از سوی نجفی در خصوص استعفا را مورد نقد قرار داد وگفت: این امر و ارائه چنین رفتاری اصلا مطلوب نیست و به اعتقاد من این به نوعی بازی با افکار عمومی است. اگر موضوع چیز دیگری غیر از بیماری است که البته قطعا هست، به صراحت بگویید.

خاطرات تلخ شورای اول همچون سایه‌ای کابوس وار در هفته‌های اخیر بر روی سر شورای پنجم افتاده است و اختلافات درحال نمایش یک ژانر وحشت در مدیریت جدید شهری هستند و این در حالی است که اختلاف شدیدی بین اعضای شورای شهر تهران بر سر نجفی ایجاد شده است.

انتقاد از عملکرد شهرداري تهران در روزهاي برفي با شايعه استعفاي احتمالي نجفي همراه شد. محسن هاشمي که از او به عنوان شهردار محتمل پس از نجفي ياد مي‌شود هم گفت که مديريت شهري خالي از اشکال و ضعف نيست و در انجام وظايف خود فعال عمل نکرده است

عضو سابق شورای شهر گفت: گزارش 500 صفحه‌ای نجفی بیش از اینکه حقیقت باشد فرار به جلو برای عدم پاسخگویی است از این رو قبل از آنکه بخواهیم موضوع اتهامات مثلا مدیریت سابق را مورد بررسی قرار دهیم بهتر است وی گزارش عملکرد خود را اعلام کند.