برچسب: شهرداری گلستان

یادداشت؛

گرچه کاویانی وارث کلنگ زنی های (بجا و نابجا) گذشتگان خویش است ولی قطعا اتمام این همه پروژه بر روی زمین مانده می تواند برای وی کارنامه درخشانی را در عرصه مدیریت شهری رقم بزند و نام او را در تاریخ آبادانی گلستان به ثبت برساند.