برچسب: سیدمحمد موسوی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: مزارع سبزی و صیفی که با آب های نامتعارف آبیاری می شود از 745 هکتار به کمتر از 214 هکتار کاهش یافته است و تا پایان سال این آبیاری حذف خواهد شد.