برچسب: سرقت

اپلیکیشن‌های کم حجم موبایلی، سرویس‌های جالبی را به مخاطبان ارائه می دهند اما می توانند در ازای این خدمات رایگان، اطلاعات ارزشمندی را از کاربران دریافت کنند که راه را برای سودجویی و منافع آنان و هکرها باز می‌کند.

مفاد بندها و مواد به شدت غیرشفاف و پیچیده کنفرانس جهانی آب را تکنوکرات هایی می نویسند که درنهایت کنترل منابع آب شیرین جهان را به تصرف خود درخواهند آورد تا «دولت ها» حق بهره برداری از زیرساخت ها و منابع آب خود را که با بودجه های دولتی ایجاد شده اند به دست بخش «خصوصی» بسپارند.

استاد جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس گفت:نوع شاخص‌هایی که برای فعالیت‌های علمی تعریف شده باید بازاندیشی شوند. اصولا یک تغییر و تحول اصلی هم در اداره دانشگاه‌هایمان نیاز داریم تا رقابتی بین فعالیت‌های علمی دانشگاه‌ها ایجاد شود.

سارق شیشه‌ای:

مرد ورشكسته كه براي فرار از سختي‌ها به مصرف شيشه پناه برده بود، موفق شد با اسلحه قلابي به دو بانك در پايتخت دستبرد بزند. متهم بعد از دومين سرقت با هوشياري رئيس بانك دستگير و مدعي شد دوست خيالي‌اش فرمان سرقت داده است.