برچسب: روس

یادداشت/ محمد کاظم انبارلويي

امروزه این منطق به تئوری دفاعی روس‌ها راه یافته است که اگر بکشند پیروز و اگر هم کشته شوند شهیدند و به بهشت می‌روند.فقط با این منطق می‌توان ترامپ را از دست زدن به کارهای دیوانه‌ وار دور کرد.