برچسب: رهبر

مقام معظم رهبري بر اين موضوع صحه گذاشتند كه باوجود نظام ديني و سياست ديني، برخي در قالب «دين سياسي» حركت مي‌كنند.