برچسب: رنکینگ

سقوط 12 پله‌اي اعتبار گذرنامه ايراني در دولت يازدهم

دولت تاكنون تقريباً براي تمام وعده‌هاي انتخاباتي برزمين مانده‌‌اش، توجيه و سرپوش پيدا كرده، به جز سقوط 12 پله‌اي اعتبار گذرنامه ايراني كه از توجيه آن ناتوان است! اعلام «من عزت را به گذرنامه ايراني برمي گرداندم» روحاني زير انبوه مسائل ريز و درشت اقتصادي و معيشتي گم نشده و تناقضات اين وعده با گزارش‌هاي منتشر شده از چشم افكار عمومي و تحليلگران اجتماعي دور نمانده است.