برچسب: دانشگاه شریف

روز 16 آذر 94 براي حسن روحاني، رئيس‌جمهور فرصتي شد تا در جمعي از افراد حاضر در دانشگاه شريف كه كمتر از يك سوم آنان از دانشجويان انتخاب شده بودند، شركت و سخنراني كند.