برچسب: خبرنگار

مفاهیم ضدآمریکایی و ضد صهیونیستی در رسانه‌های مقاومت و به‌تبع آن، در میان مردم منطقه، نضج گرفته و از کودکان فلسطینی تا خردسالان عراق، سوریه و یمن، همگی ندای مخالفت با هژمونی کاخ سفید را سر می‌دهند و رژیم صهیونیستی را شریک جنایات شیطان بزرگ می‌دانند.

از نکات جالب در فیلم «عملیات دریای سرخ»، پرچمی است که برای کشور فرضی «یوِیر» طراحی کرده‌اند و تلفیقی از پرچم کشورهای پان‌عربیسم و ایران به اضافه رنگ زرد است.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: امیدوارم نسل امروز ما در عرصه رسانه با استفاده از تجربه‌های تاریخی و استفاده از تجربه‌های مردانی مانند مرحوم مردوخی که در طول حیات خود افراد موثری بودند، بتوانند در آینده گام‌هایی فراتر از مردوخی بردارند.