برچسب: حقوق بشر

منشوري كه فقط مخاطب خارجی دارد

در 29 آذرماه در همايش قانون اساسي و حقوق ملت با حضور حسن روحاني منشور حقوق شهروندي رونمايي و از جانب ايشان امضا شد. اما «حقوق شهروندي» واژه‌اي است دهان‌پركن كه اين‌بار دستمايه‌ دولت براي عوام‌فريبي قرار گرفته است؛ دولتي كه زماني ديگران و دولت دهم را متهم به كارهاي پوپوليستي و عوام‌فريبانه مي‌كرد، خود در اين كوزه افتاد.