برچسب: جایگاه و نقش آفرینی زنان در نسیم شهر

بهارستانه:زنان به عنوان نیمی از جمعیت یک جامعه نقش مهمی در رشد و پویایی دارند که بر اساس نظر کارشناسان با خنثی بودن و غیر فعال بودن این بخش نیمی از جامعه فلج شده و قادر به حیاتی هدفمند نخواهد بود. واقعیت‌پذیری و نقش‌پذیری در جامعه منحصر  به مردان نبوده و بانوان هم می‌توانند نقش […]