برچسب: توطئه

قاسمی در واکنش به اظهارات وزیر خارجه بحرین

قاسمی در واکنش به وزیر خارجه بحرین گفت: علیرغم همه توطئه ها، دسیسه ها و تولید بحران های ساختگی،فلسطین تا آزادی کامل مسئله اول جهان اسلام و پاره تن آن است و هیچ فرد، موضوع و کشوری نمی تواند اذهان امت اسلامی را از آن منحرف کند.