برچسب: تنبیه

بررسي اثرات روانشناختي تنبيه و تشويق در آموزش و پرورش كودكان

از مسائل بسيار با اهميت در امر تربيت و در آموزش و پرورش مسئله تنبيه و تشويق است. اين موضوع از ديرباز تاكنون مورد توجه و نظر متخصصان امر تعليم و تربيت و روانشناسان قرار گرفته است…