برچسب: تنبیه

بررسي اثرات روانشناختي تنبيه و تشويق در آموزش و پرورش كودكان

از مسائل بسیار با اهمیت در امر تربیت و در آموزش و پرورش مسئله تنبیه و تشویق است. این موضوع از دیرباز تاکنون مورد توجه و نظر متخصصان امر تعلیم و تربیت و روانشناسان قرار گرفته است…