برچسب: بهرام قاسمی

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: امیدوارم نسل امروز ما در عرصه رسانه با استفاده از تجربه‌های تاریخی و استفاده از تجربه‌های مردانی مانند مرحوم مردوخی که در طول حیات خود افراد موثری بودند، بتوانند در آینده گام‌هایی فراتر از مردوخی بردارند.

سخنگوی وزارت خارجه ضمن رد اتهامات وارده به ایران در برخى بندهاى بیانیه پایانی سران عرب در ظهران، تکرار ادعاهای غلط و بی‌جا درباره جزایر سه‌گانه ایرانی را آب در هاون کوبیدن خواند و آن را شدیداً محکوم کرد.

قاسمی:

سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه عربستان در جایگاه، اندازه و شرایطی نیست که بتواند توهمات و تخیلات خود را عملی کند، گفت: حاکمان ریاض باید درک کنند که با اتکا به خرید تسلیحات و امنیت وارداتی نمی‌توانند قدرت و امنیت تولید کنند.