برچسب: بهارتسانه

ناگهان زمين در مرزهاي غربي ايران مي‌لرزد و آوارها فرود مي‌آيد. آوار فقط آجر و در و ديوار نيست، اول از همه اين آوار غم است كه بر قلب‌هاي ما فرود مي‌آيد، چشم باز مي‌كني و مي‌بيني زير آوار تصوير زني مانده‌اي كه كودك بي‌جان خود را بر دامن گرفته و مويه مي‌كند، ولي تو بايد از زير اين آوارها بيرون بيايي و كاري كني اما داستان درست از همين نقطه شروع مي‌شود.