برچسب: بانک جهانی

مفاد بندها و مواد به شدت غیرشفاف و پیچیده کنفرانس جهانی آب را تکنوکرات هایی می نویسند که درنهایت کنترل منابع آب شیرین جهان را به تصرف خود درخواهند آورد تا «دولت ها» حق بهره برداری از زیرساخت ها و منابع آب خود را که با بودجه های دولتی ایجاد شده اند به دست بخش «خصوصی» بسپارند.