برچسب: اینستاگرام

«هنر توقيف‌شدني نيست» عنوان كمپين تازه اينستاگرامي است كه با درج هشتك #شأن سينما درصدد القاي اين گزاره است كه اساساً هيچ اثر سينمايي نبايد توقيف شود.

كارشناسان در گفت‌و‌گو با «جوان»: شوراي عالي فضاي مجازي نسبت به بازي جدید دولت موضع‌گيري كند آنچه دولت در فاز سوم اينترنت ملي اجرايي كرد، شاخصه‌هاي مطلوب را ندارد

استراتژي مردان اصلي کابينه پرسشگري به جاي پاسخگويي و يافتن مقصري خارج از دولت و تلاش براي بي‌انگيزه کردن نهادهاي ديگر در حوزه اقتصادي است که در سخنان ديروز جهانگيري و توئيت وي نيز مشهود بود…

بخشي از پيج‌هاي فضاي مجازي كه در دو روز گذشته به دفاع از مدافعان امنيت ايران اقدام كردند، 12 ماه از سال اقدامات مدافعان حرم را زير سؤال برده‌اند…