برچسب: انگلیس

طبق گزارش انجمن اتحادیه اروپا، دولت‌ها در دهه گذشته منابع مالی را برای تحصیلات عالی افزایش داده‌اند، اما این بهبود به اندازه کافی نتوانسته است تأثیری را به همراه داشته باشد.