برچسب: انقلاب

سومین دوره مجلس شورای ملی که 14 آذر 1293 آغاز شده بود، بعد از یک سال و هفت روز تعطیل شد. مجلس سوم هم مانند مجلس دوم با دخالت خارجی‌ها ناکام ماند و تا افتتاح مجلس چهارم، 7 سال طول کشید. ایران بدون مجلس تا مستعمره شدن پیش رفت.