برچسب: انتخابات

بازرس خانه احزاب گفت: با توجه به اینکه هنوز کار بررسی پرونده احزابی که کنگره برگزار کرده اند، ادامه دارد طبعاً امکان برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب نیست و باید منتظر باشیم لیست نهایی تشکلهای مورد تائید به خانه احزاب ارسال شود.