برچسب: امام جمعه گلستان

امام جمعه گلستان گفت: شهرستان بهارستان را شهرستان عاشوراییان می نامند و ما افتخار می کنیم در شهرستان حدود ۱۲۰۰ هیات مذهبی داریم اما متاسفانه بعضی هیات های مذهبی با قومیت گرایی به دنبال تفرقه هستند.

امام جمعه گلستان گفت: آن خانم که صحبت های در کم لطفی نسبت به رهبر و شورای نگهبان داشته ، زمینه نا امنی را در کشور ایجاد می کند ، وی که چند روز قبل از آمریکا برگشته بود یه دفعه ما دیدیم که سر از صالحیه در می آورد.

امام جمعه گلستان گفت: به ما پیشنهاد می دادند که اگر فلان کار را برای ما انجام دهید ما صد میلیون تومان به مصلی کمک می کنیم ولی چون کاری که آنها از ما می خواستند خلاف قانون بود ما نمی پذیرفتیم.

امام جمعه گلستان گفت: آن شیخ بزرگوار هیچ گناهی مترکب نشده بود و نه به دنبال ایجاد تفرقه بود ونه در حال به راه انداختن قیام مسلحانه و نه کسی را کشته بود و تنها گناهش بصیرت بخشی به مردم و امر به معروف و نهی از منکر بود.