برچسب: اداره

اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای قانون الزام پزشکان به استفاده از دستگاه کارتخوان، با واکنش به شدت منفی تشکل های صنفی پزشکی مواجه شده که دقیقا مشابه رفتار این تشکل ها در زمان تصویب قانون مذکور در زمستان پارسال است.

زماني در تبيين و تعاريف اقتصاد يك طرف عرضه‌كننده وجود داشت و يك طرف متقاضي (مصرف‌كننده) اما…