برچسب: اجتماع

براي همه ما در جامعه پيش آمده از صبح تا شب كه به فعاليت روزانه در جامعه مشغول هستيم، انواع مختلفي از برخوردهاي اجتماعي سرد و خشن تمام روز ما را درگير خود کند و در نهايت ناراحتي خود را از طرق ديگري رفع و رجوع كنيم.

چه انسان‌هاي كم‌تحملي شده‌ايم. آستانه صبر و تحملمان در برابر كوچك‌ترين انتقادها به قدري پايين آمده است كه گاهي كار به قهر و قطع ارتباط خانوادگي و فاميلي مي‌كشد.

ساده‌زيستي، واژه‌اي است كه مأنوس بودن با آن يكي از رموز خوشبختي در زندگي انسان است. كلمه‌اي كه بايد آن را فراتر معني كنيم، شايد به معني «اصل» بودن.

قاتل پس از 9 ماه زندگي مخفيانه بازداشت شد

مرد جواني كه 9 ماه قبل همسرش را به قتل رسانده و به عنوان پيك موتوري در يك رستوران مشغول كار شده بود، سرانجام دستگير شد. متهم كه بعد از حادثه با گذاشتن دستنوشته كنار جسد همسرش به قتل اعتراف كرده بود، مدعي است نداشتن شغل مناسب باعث مشاجره و سرانجام قتل شده است.