برچسب: آلودگی

چند وقتی است که موضوع دفع زباله های بیمارستانی به یک چالش جدی و خطرساز تبدیل شده است، وزارت بهداشت به عنوان متولی بی خطر سازی این زباله های عفونی به وظایف خود عمل نمی کند و هرازچندگاهی تخلفات این حوزه به صدر اخبار تبدیل می شود. اینبار نیز پیدا شدن انگشت یک بیمار در زباله های بیمارستانی باعث بازداشت مسئولان این بیمارستان دولتی شد.

​علم آب و هوایی و دانشمندان اقلیم شناس ندرتا در
پنل
های رسانه ای حضور دارند، برعکس برنامه های تفریحی آموزشی علمی که در آنها سلبرتی های خوش آب و رنگ سفر فضایی به دیگر سیارات و ورای آن را تبلیغ می کنند، به وفور پخش می شوند.