حجت الاسلام صفایی در حاشیه مراسم نماز جمعه این هفته شهرگلستان به خبرنگار سایت بهارستانه گفت: امروزه رسانه ،هر چقدر بیشتر بتوانند حقیقت را به مردم بگوید و مردم را بیشتر آگاه سازد ،به وظیفه اش بهتر عمل کرده است.

مدافعان حرم

ای مدافعان حریم و حرم،مگر شما از رازهای تنهایی زینب در میان شام چه می دانستیدکه وقتی فهمیدید زینب دوباره در شام تنهاست،تمام بغض های میان «یا لیتنا کنا معک»تان را بشکنید و برخواستید و بر پیشانی ،سربند «کلنا عباسک یا زینب»بستید.