یادداشت؛

گرچه کاویانی وارث کلنگ زنی های (بجا و نابجا) گذشتگان خویش است ولی قطعا اتمام این همه پروژه بر روی زمین مانده می تواند برای وی کارنامه درخشانی را در عرصه مدیریت شهری رقم بزند و نام او را در تاریخ آبادانی گلستان به ثبت برساند.

رئیس اتاق اصناف بهارستان:

رئیس اتاق اصناف بهارستان گفت: در صنف های کیف و کفش جایگاه های مناسبی در سطح استان و کشور داریم ولی متاسفانه از تولید کنندگان کیف و کفش حمایت لازم نمی شوند با اینکه هیچ گونه بار مالی برای دولت ندارد.