رئیس مرکز بهداشت بهارستان:

رئیس مرکز بهداشت بهارستان گفت: ارائه خدمت صحیح به مادران باردار در راستای ارتقاء سلامت و کاهش مرگ و میر مادران می بایست در دستور کار مطب ماماها قرار بگیرد.