استاد حوزه فناوری اطلاعات:

استاد حوزه فناوری اطلاعات گفت: در دانشگاه‌های کشور بیشتر باید به بخش عملی کارآفرینی پرداخته شود، چراکه دانشجویان تنها با یادگیری تئوری به کارآفرین تبدیل نمی شوند.