مدیر شبکه بهداشت و درمان بهارستان:

مدیر شبکه بهداشت و درمان بهارستان گفت: هیچ فرد خیری برای ساخت بیمارستان نسیم شهر پیش قدم نشده است و ساخت این بیمارستان نیازمند تامین بودجه کافی می باشد.