عضو شورای اسلامی شهرگلستان:

عضو شورای اسلامی شهرگلستان گفت: اعضای شورای اسلامی شهرگلستان باید پاسخگوی مردم باشند چراکه شهروندان بیشترین هزینه را در قبال تغییرات مدیریتی شهر خواهند داد.