معاون اداره حفاظت محیط زیست بهارستان:

معاون اداره حفاظت محیط زیست بهارستان گفت: در راستای بررسی واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی شهرستان بهارستان، گشت و پایش شبانه در سطح شهرستان برگزار شد.