معاون برنامه‌ریزی، اداری و مالی فرماندار بهارستان:

معاون برنامه‌ریزی، اداری و مالی فرماندار بهارستان گفت: در سال 98 از طرح‌های نوبنیان و اقتصادی در راستای رونق تولید استقبال و حمایت می کنیم.