دسته‌بندی: بین الملل

عملکرد صندوق بین المللی پول در این سالها تغییر محسوسی نداشته است بلکه همچنان می توان از این صندوق به عنوان اهرم فشار مالی بر سر کشورهای در حال توسعه برای اجرای درخواست های کشورهای قدرتمند یاد کرد.

بازرس خانه احزاب گفت: با توجه به اینکه هنوز کار بررسی پرونده احزابی که کنگره برگزار کرده اند، ادامه دارد طبعاً امکان برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب نیست و باید منتظر باشیم لیست نهایی تشکلهای مورد تائید به خانه احزاب ارسال شود.