دسته‌بندی: سیاسی

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: اگر واقعا کدخدایی اربابتان آمریکا را قبول دارید، خوب باید مثل آن‌ها عمل کنید.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: دشمنان با حربه‌های مختلف همانند فشارهای اقتصادی قصد تضعیف ارتباط ملت با نظام را دارند، اما باید بدانند ما برای نان و آب قیام نکرده‌ایم که از انقلاب دست برداریم.