دسته‌بندی: اقتصادی

مدیرکل آموزش و بهسازی نیروی انسانی شرکت هواپیمایی آسمان با تأکید بر اینکه هواپیمای حادثه‌دیده آسمان به هیچ وجه نقص فنی نداشت، گفت: بسیاری از کشورها خواهان خرید هواپیماهای ATR ما هستند، با اینکه عمر آن‌ها زیاد است‌.

دولت جلوی مخالف‌خوانی مقامات بانک مرکزی را با کاهش ارز بگیرد…

دست تقدير آنها را به ميانه ميدان زندگي كشانده است. شانه‌هاي نحيفشان بايد تمام بار زندگي را به تنهايي تحمل كند و در كنار همه مسئوليت‌هاي زن بودن در زندگي ناچارند مرد هم باشند!