معاون فنی و عمرانی فرماندار بهارستان:

معاون فنی و عمرانی فرماندار بهارستان گفت: سطح و میزان آمادگی نیروهای عملیاتی اداره گاز شهرستان بهارستان با برگزاری مانورهای مختلف مورد سنجش قرار گرفت.