مفاد بندها و مواد به شدت غیرشفاف و پیچیده کنفرانس جهانی آب را تکنوکرات هایی می نویسند که درنهایت کنترل منابع آب شیرین جهان را به تصرف خود درخواهند آورد تا «دولت ها» حق بهره برداری از زیرساخت ها و منابع آب خود را که با بودجه های دولتی ایجاد شده اند به دست بخش «خصوصی» بسپارند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره جزئیات طرح مجلس برای افزایش ظرفیت پالایشی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی گفت: ما سعی کرده ایم با دادن یک دوره تنفس یک ساله، طرح توسعه‌ ظرفیت پالایشگاهی با استفاده سرمایه‌گذاری مردمی را به گونه ای جذاب کنیم که نقدینگی به این سمت هدایت شود.