معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به اجرای آیین‌نامه یکپارچه آموزشی در دانشگاه‌ها از این ترم گفت: به دانشگاه‌ها در خصوص جزئیات این آیین‌نامه اختیار تام داده شده است، البته آنها نباید از خطوط قرمز وزارت علوم عبور کنند.