یک پژوهشگر درباره با تاکید بر اینکه «اجتماعی سازی پژوهش» حلقه مفقوده تولید علم در ایران است، گفت: پژوهشگر باید بتواند بی پیرایه با حوزه ذینفعان خود سخن بگوید. این فرآیند رفت و برگشت به فرآیند تولید و بازتولید علم کمک می کند.