پژوهشگران تأکید می‌کنند، استفاده کودک از تکنولوژی با تبعات منفی زیادی همراه است؛ ضمن اینکه اگر رفتار والدین مشوق استفاده آنها از فضای مجازی باشد، آنها نیز سرزنش می‌شوند.