معاون آموزش دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه‌ تهران با تأکید بر اینکه باید دانشجویان پروژه‌های علمی‌شان را در معرض دید صنعتگران و کارآفرینان بگذارند، گفت: کارآفرینان از ایده‌های علمی دانشجویان استفاده می‌کنند.