دادستان عمومی و انقلاب بهارستان:

دادستان عمومی و انقلاب بهارستان گفت: طبق چارت تعیین شده جهت نیروی کار در شهرستان بهارستان، هم نیروی قضایی و هم نیروی اداری نیاز به تقویت دارند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بهارستان:

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بهارستان گفت: راه اندازی کارگروه نظارت و رفع موانع تولید در راستای بررسی و رفع مشکلات صنایع در شهرستان بهارستان امری حائز اهمیت و مثمرثمر می باشد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان بهارستان:

رئیس شبکه بهداشت و درمان بهارستان گفت: همکاری و همراهی رئیس دادگستری و دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان در راستای رفع مشکلات بهداشتی شهروندان لایق تقدیر و تشکر است.

به دلیل شیوه اشتباه دولت در تعامل با پتروشیمی‌ها، شاهد هستیم که دولت درآمد 2500 میلیارد تومانی خود از محل فروش خوراک به واحدهای پتروشیمی را از دست داده است بدون آنکه خبری از عرضه ارز صادراتی این واحدها با قیمت مصوب در سامانه نیما باشد.