فرماندار شهرستان بهارستان:

فرماندار شهرستان بهارستان گفت: شهید مطهری با ورود به عرصه پرمخاطره دانشگاه‌ها با روشن فکران غربی و مسلمان‌نماها مقابله کرد که معلمان و اساتید جامعه امروز نیز باید از این شهید والا مقام الگو بگیرند.